HL. TUYẾT VÂN THỊ HỒ

HƯƠNG LINH (The Deceased):

TUYẾT VÂN THỊ HỒ

PHÁP DANH (Dhamma name):

DIỆU CẨM

SANH NGÀY (Date of birth): OCT. 15, 1965

MẤT NGÀY (Date of Death): MAR. 27, 2022

HƯỞNG THỌ (Age at death): 57

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): MAR. 31, 2022

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm,

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): TUYẾT VÂN THỊ HỒ

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462