THÔNG BÁO TIỆC CHAY GÂY QUỸ

XÂY DỰNG CHÙA ĐÔNG HƯNG TẠI VIRGINIA BEACH, VA VA Beach ngày 15 tháng 4 năm 2024 Thưa quý Phật tử và đồng hương, Chùa Đông Hưng tại Virginia Beach,

Read More

THÔNG BẠCH

Xuân Giáp Thìn 2024 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi chư Phật tử và quý đồng hương xa gần, “Ô hay xuân đến bao giờ

Read More