CHEN QIAOQUI

HƯƠNG LINH (The Deceased):

CHEN, QIAO QUI – TRẦN SẢO QUÝ

PHÁP DANH (Dhamma name):

SANH NGÀY (Date of birth): MAY 14, 1957

MẤT NGÀY (Date of Death): MAY 7, 2022

HƯỞNG THỌ (Age at death): 65

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): CHINA

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): AUG 11, 2023

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm,

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Gia đình (Family):