HL. SIM SUJO

HƯƠNG LINH:

SIM SUJO

BORN: NOV. 1, 1917

DEATH: SEP. 27, 2017

Ngày điền đơn gởi cốt: Feb.19.2023

Số hồ sơ (Application number): 23-03

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):