HL. JIMMY LE

HƯƠNG LINH (The Deceased):

JIMMY LE

SANH NGÀY (Date of birth): DEC. 19, 1972

MẤT NGÀY (Date of Death): JAN 19, 2017

HƯỞNG DƯƠNG (Age at death): 46 TUỔI

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): MAR 17 2024

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years): 2017 – 2027

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): Chưa thỉnh tượng Địa Tạng

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462