HL. LƯƠNG VIỄN TƯỜNG

HƯƠNG LINH (The Deceased):

LƯƠNG VIỄN TƯỜNG

SANH NGÀY (Date of birth): APR 02, 1930

MẤT NGÀY (Date of Death): JAN 24, 2011

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 81 TUỔI

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): HẢI PHÒNG – VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date):FEB 9, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2021 – 2031

Thỉnh tượng Địa Tạng: (khắc tên): Lương Viễn Tường

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462