HL. TONNY PHAN

HƯƠNG LINH (The Deceased):

TONNY PHAN

PHÁP DANH (Dhamma name):

THÁNH MINH TÂM

SANH NGÀY (Date of birth): AUG 9, 1998

MẤT NGÀY (Date of Death): JUNE 28, 2019

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 21 TUỔI

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): MICHIGAN – USA

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): JAN 23, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2019 – 2029

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): TONNY PHAN

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462