HL. VŨ THỊ HỒNG

HƯƠNG LINH (The Deceased):

VŨ THỊ HỒNG

SANH NGÀY (Date of birth): Aug 26, 1954

MẤT NGÀY (Date of Death): May 22, 2018

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 64 tuổi

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Việt Nam

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): Sep 16, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2018 – 2028

Thỉnh tượng Địa Tạng: chưa thỉnh tượng Địa Tạng

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462