HL. MA VĂN DƯƠNG

HƯƠNG LINH (The Deceased):

MA VĂN DƯƠNG

SANH NGÀY (Date of birth): JULY 4, 2006

MẤT NGÀY (Date of Death): JULY 10, 2021

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 15 TUỔI

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): JULY 19, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2021 – 2031

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên)

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462