HL. PHẠM THỊ RẠNG

(Thiếu hình ảnh trong form điền)

HƯƠNG LINH (The Deceased):

PHẠM THỊ RẠNG

PHÁP DANH (Dhamma name):

NGUYÊN HOA

SANH NGÀY (Date of birth): MAY 13, 1942

MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 1, 2018

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 75

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): JAN 11, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years)

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên) PHẠM THỊ RẠNG

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462