HL. TRỊNH KIÊN

HƯƠNG LINH (The Deceased):

TRỊNH KIÊN – 鄭 堅

SANH NGÀY (Date of birth): 1939

MẤT NGÀY (Date of Death): NOV 11, 1964

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 26

NGUYÊN QUÁN (Birthplace):

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): AUG 9, 2023

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years)

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): TRỊNH KIÊN

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462