HL. TRỊNH KIÊN

HƯƠNG LINH (The Deceased): TRỊNH KIÊN – 鄭 堅 SANH NGÀY (Date of birth): 1939 MẤT NGÀY (Date of Death): NOV 11, 1964 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death):

Read More