HL. TÔN NỮ THỊ PHÚ

HƯƠNG LINH (The Deceased):

TÔN NỮ THỊ PHÚ

PHÁP DANH (Dhamma name): QUẢNG HƯƠNG

SANH NGÀY (Date of birth): 1935 (Ất Hợi)

MẤT NGÀY (Date of Death): May 2, 2023 (Nhằm ngày 13 tháng 3 năm Quý Mão)

HƯỞNG THỌ (Age at death): 89 tuổi

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Việt Nam

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): June 21, 2023

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): Tôn Nữ Thị Phú

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462