HL. HUỲNH CÔNG CHÁNH

HƯƠNG LINH (The Deceased):

HUỲNH CÔNG CHÁNH

PHÁP DANH (Dhamma name):

THÁNH TÂM CHÁNH

SANH NGÀY (Date of birth): SEP 18, 1940

MẤT NGÀY (Date of Death): FEB 3, 2021

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 82 TUỔI

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): MAR 27, 2022

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2021 – 2031

Thỉnh tượng Địa Tạng: 2 tượng (khắc tên); HUỲNH CÔNG CHÁNH, TÔ CUỐI HY

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462