HL. LÊ MINH ĐỨC

HƯƠNG LINH (The Deceased):

LÊ MINH ĐỨC

PHÁP DANH (Dhamma name):

THIỆN TÂM

SANH NGÀY (Date of birth): SEP 15, 1942

MẤT NGÀY (Date of Death): APR 12, 2015

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 72

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): MỸ THO, VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date):MAR 26, 2021

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2021 – 2031

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên) LÊ MINH ĐỨC

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462