HL. LÊ MINH ĐỨC

HƯƠNG LINH (The Deceased): LÊ MINH ĐỨC PHÁP DANH (Dhamma name): THIỆN TÂM SANH NGÀY (Date of birth): SEP 15, 1942 MẤT NGÀY (Date of Death): APR 12, 2015 HƯỞNG

Read More