HL. THOMPSON LIEU

HƯƠNG LINH (The Deceased):

THOMPSON LIEU – LIÊU LONG THƯỜNG

PHÁP DANH (Dhamma name):

SANH NGÀY (Date of birth): 2-2-1936

MẤT NGÀY (Date of Death): 8-3-2019

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death):

NGUYÊN QUÁN (Birthplace):

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date):

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years)

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên)

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Gia đình (Family)