HL. THOMPSON LIEU

HƯƠNG LINH (The Deceased): THOMPSON LIEU – LIÊU LONG THƯỜNG PHÁP DANH (Dhamma name): SANH NGÀY (Date of birth): 2-2-1936 MẤT NGÀY (Date of Death): 8-3-2019 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG

Read More

HL. VŨ THIỆN HOA

HƯƠNG LINH (The Deceased): VŨ THIỆN HOA 武 倩 崋 SANH NGÀY (Date of birth): 01- 5 – 1915 陰 MẤT NGÀY (Date of Death): NOV 11, 2009 HƯỞNG THỌ

Read More

HL. TRỊNH KIÊN

HƯƠNG LINH (The Deceased): TRỊNH KIÊN – 鄭 堅 SANH NGÀY (Date of birth): 1939 MẤT NGÀY (Date of Death): NOV 11, 1964 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death):

Read More

HL. TRỊNH CHÁNH

HƯƠNG LINH (The Deceased): TRỊNH CHÁNH – 鄭 政 MẤT NGÀY (Date of Death): July 18, 1963 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 53 tuổi NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Ngày

Read More

HL. NGUYỄN THỊ NỠ

HƯƠNG LINH (The Deceased): NGUYỄN THỊ NỠ PHÁP DANH (Dhamma name): DIỆU HẢO SANH NGÀY (Date of birth): DEC 26, 1942 MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 24, 2018 HƯỞNG

Read More

HL. NGUYỄN TRỌNG HIẾU

HƯƠNG LINH (The Deceased): NGUYỄN TRỌNG HIẾU (tên khác) LÊ VĂN VIẾT SANH NGÀY (Date of birth): MAR 3, 1941 MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 24, 2018 HƯỞNG THỌ

Read More

HL. ĐOÀN VĂN QUANG

HƯƠNG LINH (The Deceased): ĐOÀN VĂN QUANG SANH NGÀY (Date of birth): 1958 MẤT NGÀY (Date of Death): AUG 10, 2018 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 60 NGUYÊN

Read More

HL. HUỲNH THỊ MỸ CHI

HƯƠNG LINH (The Deceased): HUỲNH THỊ MỸ CHI PHÁP DANH (Dhamma name): THÁNH VIÊN DUNG SANH NGÀY (Date of birth): JAN 2, 1973 MẤT NGÀY (Date of Death): OCT 21,

Read More

HL. MA VĂN DƯƠNG

HƯƠNG LINH (The Deceased): MA VĂN DƯƠNG SANH NGÀY (Date of birth): JULY 4, 2006 MẤT NGÀY (Date of Death): JULY 10, 2021 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death):

Read More

HL. LÊ MINH ĐỨC

HƯƠNG LINH (The Deceased): LÊ MINH ĐỨC PHÁP DANH (Dhamma name): THIỆN TÂM SANH NGÀY (Date of birth): SEP 15, 1942 MẤT NGÀY (Date of Death): APR 12, 2015 HƯỞNG

Read More